§1 Postanowienia ogólne

 1. Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  • Sprzedający/Usługodawca – FIRE PROTECTION 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowice 41-400, ul. Partyzantów 7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000550917, posiadająca nr NIP: 6322012555 oraz nr REGON: 361296707, której kapitał zakładowy wynosi: 5.000,00 zł, adres e mail: [email protected] ,
  • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta i/lub korzystająca z usługi "newsletter",
  • Konto Klienta – indywidualne konto Klienta w Sklepie Internetowym umożliwiające Klientowi składanie Zamówień,
  • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.fireprotection24.eu , umożliwiający Klientom składanie Zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów prezentowanych w serwisie,
  • Towary – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem składanego przez Klienta Zamówienia,
  • Formularz Rejestracji - elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający rejestrację Klienta poprzez utworzenie Konta Klienta,
  • Zamówienie – oświadczenie Klienta o zamiarze zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Towarów, wysyłane w postaci elektronicznej za pośrednictwem Konta Klienta, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Towarów,
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, dostępny na stronie internetowej: www.fireprotection24.eu/regulamin, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  • OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży stosowane przez Sprzedającego, których treść dostępna jest na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.fireprotection24.eu/pl/ows ,
  • Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.
 3. Regulamin określa zasady oraz tryb składania przez Klientów zamówień wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, celem zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Towaru. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Wszelkie informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności informacje o Towarach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym stanowi przepis art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie znajdują zastosowania przepisy art. 661 § 2 i 3 Kodeksu Cywilnego, na co Kupujący wyraża zgodę.
 6. Sprzedający realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

§2 Świadczenie usług drogą elektroniczną przez usługodawcę/p>

 1. Usługodawca nieodpłatnie Świadczy Drogą Elektroniczną następujące Usługi:
  • usługi polegające na możliwości utworzenia Konta Klienta oraz możliwości korzystania z tego konta,
  • usługi o charakterze komunikacyjnym umożliwiające Usługobiorcy przesyłanie Usługodawcy (Sprzedającemu) Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego w ramach Konta Klienta,
  • usługi "newsletter" w ramach której Usługodawca, za zgodą Usługobiorcy, może przesyłać na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, aktualne informacje (w tym mające postać informacji handlowych) o oferowanych przez siebie produktach i usługach oraz ewentualnych akcjach promocyjnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, o których stanowi ust. 1, w każdym czasie bez podawania przyczyny. Ewentualne zaprzestanie świadczenia wskazanych wyżej usług w żaden sposób nie wpływa na treść i wykonanie umów sprzedaży Towaru, zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przed zaprzestaniem świadczenia tych usług przez Usługodawcę (Sprzedającego).
 3. W celu korzystania z usługi "newsletter", o której stanowi ust. 1 lit c), Usługobiorca zaznacza odpowiednie pole Formularza Rejestracji oznaczone jako "Zapisz się do newslettera" w trakcie tworzenia Konta Klienta.
 4. Korzystanie z usługi "newsletter" możliwe jest również bez zakładania Konta Klienta. W takim przypadku konieczne jest podanie adresu e-mail w odpowiednim oknie dostępnym na stronie Sklepu Internetowego oraz kliknięcie przycisku "Subskrybuj".
 5. Korzystanie z usługi "newsletter" wymaga wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 6. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych przez niego Drogą Elektroniczną niezbędne jest urządzenie spełniające co najmniej następujące wymagania techniczne:
  • umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  • wyposażone w dostęp do internetu,
  • posiadające jedno z następujących oprogramowań do przeglądania stron internetowych:
   • w przypadku komputerów: Microsoft Internet Explorer 9 albo wersja późniejsza;
    • Mozilla Firefox 3.5 albo wersja późniejsza;
    • Apple Safari 5 albo wersja późniejsza;
    • Google Chrome 7 albo wersja późniejsza;
    • wraz z zainstalowanym dodatkiem (wtyczką) Adobe Flash w przeglądarce;
   • w przypadku urządzeń mobilnych: Apple Safari na systemie operacyjnym iOs w wersji co najmniej 7 – w przypadku urządzeń typu iPhone i iPad;
    • Google Chrome na systemie operacyjnym Android w wersji co najmniej 4.0.
 7. Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 8. Reklamacje w zakresie działania Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres Usługodawcy: [email protected] .
 9. Usługodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz w tym samym terminie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informację o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca przekazuje na adres e mail, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przekazać Usługobiorcy informację o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji również w inny sposób.

§3 Rejestracja klienta

 1. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie Internetowym.
 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji wymaga podania co najmniej następujących danych:
  • imienia i nazwiska osoby zakładającej Konto Klienta,
  • numeru NIP Klienta, tj. przedsiębiorcy, który zakłada Konto Klienta lub w imieniu którego zakładane jest Konto Klienta,
  • adresu Klienta,
  • numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem których możliwy będzie bezpośredni kontakt z Klientem.
 3. Osoba zakładająca Konto Klienta w imieniu jakiegokolwiek innego podmiotu oświadcza, że jest umocowana do utworzenia Konta Klienta w imieniu tego podmiotu, w tym wyrażenia zgody na treść niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS), o których stanowi § 4 ust. 5 Regulaminu, oraz do zawierania ze Sprzedającym umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Domniemywa się, że osoba składająca Zamówienie przy wykorzystaniu Konta Klienta jest osobą umocowaną do zawierania umów w imieniu Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania danych umożliwiających złożenie Zamówienia przy wykorzystaniu Konta Klienta, tj. nazwy (loginu) oraz hasła, jakiejkolwiek osobie, która nie jest umocowana do zawierania umów w imieniu Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Konta Klienta przez jakąkolwiek osobę nieumocowaną do zawierania umów w imieniu Klienta.
 5. Warunkiem koniecznym do utworzenia Konta Klienta jest złożenie przez Klienta oświadczeń o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz w całości akceptuje jego postanowienia, jak również to, iż do każdej umowy zawieranej przez Klienta ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą miały zastosowanie aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS), o których stanowi § 4 ust. 5 Regulaminu.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień składane jest przez Klienta bezpośrednio przed wysłaniem Formularza Rejestracji, poprzez zaznaczenie właściwego pola obejmującego treść tego oświadczenia. Niezaznaczenie wskazanego pola i tym samym niezłożenie powyższego oświadczenia uniemożliwia skuteczne utworzenie Konta Klienta.
 7. Oświadczenia o akceptacji aktualnych Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS), o których stanowi § 4 ust. 5 Regulaminu, składane są przez Klienta bezpośrednio przed wysłaniem każdego Zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola obejmującego treść takiego oświadczenia. Niezaznaczenie wskazanego pola i tym samym niezłożenie powyższego oświadczenia uniemożliwia skuteczne wysłanie Zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta Klienta w przypadkach uzasadnionych, a zwłaszcza w razie:
  • wniosku Klienta o jego usunięcie,
  • udostępnienia przez Klienta danych umożliwiających złożenie Zamówienia przy wykorzystaniu Konta Klienta, tj. nazwy konta (loginu) oraz hasła osobie, która nie jest umocowana do zawarcia ze Sprzedającym umowy w imieniu Klienta,
  • podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym,
  • utworzenia fikcyjnego Konta Klienta, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu,
  • cofnięcia przez Klienta zgody na treść Regulaminu lub OWS,
  • niewyrażenia przez Klienta zgody na zmienioną treść Regulaminu lub OWS,
  • niekorzystania przez Klienta z utworzonego Konta Klienta, tj. niezalogowania się do Konta Klienta, przez okres co najmniej 2 lat,
  • naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu. 9. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę poprzez usunięcie Konta Klienta, a w przypadku usługi "newsletter" poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rezygnacji z usługi "newsletter".

§4 Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego

 1. W celu zakupienia Towaru Klient loguje się do swojego Konta Klienta, wybiera parametry oraz ilość Towaru, który zamierza kupić oraz przechodzi do Koszyka w celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Wysłane przez Klienta Zamówienie stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia (oferty) Klienta, Sprzedający przesyła Klientowi oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanej oferty. Sprzedający może również odesłać Klientowi otrzymaną od niego ofertę z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści, w szczególności w celu udzielenia Klientowi niezbędnej pomocy w przypadku, gdy w ocenie Sprzedającego Klient niepoprawnie dobrał parametry Zamówionych Towarów.
 3. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu oferty albo z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o przyjęciu odesłanej przez Sprzedającego oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści.
 4. W przypadku każdej umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedającego.
 5. Do wszystkich umów sprzedaży Towaru zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży stosowane przez Sprzedającego, których aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www.fireprotection24.eu/ows , chyba że Klient i Sprzedający uzgodnią, że określone postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży nie mają zastosowania w odniesieniu do konkretnej umowy lub umów. Powyższe uzgodnienia Klienta i Sprzedającego mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w związku z tworzeniem Konta Klienta zbierane są w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży Towarów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane w celu wykonania umowy sprzedaży podmiotom, za pośrednictwem których Towar dostarczany jest Klientowi.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do skutecznego utworzenia Konta Klienta oraz zawarcia umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§6 Polityka prywatności

 1. Postanowienia nin. paragrafu określają zasady przetwarzania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy będących osobami fizycznymi (zwanych dalej Użytkownikami) pozyskanych za pośrednictwem Formularza Rejestracji oraz Sklepu Internetowego (zwanej dalej: "Stroną Internetową").
 2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie Administratorem danych jest Sprzedający/Usługodawca, zwana dalej "Administratorem".
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również RODO.
 4. Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownicy uzyskują dostęp do Strony Internetowej
 6. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.
 8. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku skorzystania przez nich z usługi Formularza Rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, a także przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym wyłącznie dla potrzeb opisanych w nin. Regulaminie oraz OWS. Podanie danych jest dobrowolne, ale i niezbędne do utworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym, złożenia Zamówienia oraz skorzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
 9. W przypadku skorzystania z usługi Formularza Rejestracji, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, numer NIP Klienta, tj. przedsiębiorcy, który zakłada Konto Klienta lub w imieniu którego zakładane jest Konto Klienta, adres Klienta oraz numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem których możliwy będzie bezpośredni kontakt z Klientem.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji subskrypcji Newslettera,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy sprzedaży lub odpowiedzi na skierowane przez Klienta pytania dotyczące Towarów ujawnionych w Sklepie Internetowym,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia dokumentu sprzedaży,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń
 11. Odbiorcami danych będą podmioty biorące udział w organizacji i obsłudze Sklepu Internetowego oraz realizacji Zamówień. Odbiorcami danych Klienta mogą być również inne podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego/Usługodawcy zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 12. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 14. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń oraz przez czas istnienia Konta Klienta, w zależności który z tych terminów nastąpi później.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 16. W zakresie, w jakim Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 17. Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 18. W oparciu o dane osobowe Użytkowników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§7 Polityka cookies

 1. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora. Rodzaje cookies:
  • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony Internetowej.
  • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
  • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę Internetową lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę internetową lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 2. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 3. Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 4. Pliki Cookie wykorzystywane są przez Administratora w celu:
  • ​usprawnienia i ułatwienia dostępu do Strony Internetowej - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Strony Internetowej, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Strony Internetowej;
  • statystycznym - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowania Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Strony Internetowej;
  • wsparcia usług społecznościowych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.
 5. Administrator współpracuje z serwisami zewnętrznymi Google Analytics, Facebook, Instagram oraz LinkedIn które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 8. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Strony Internetowej.
 9. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Sklepu Internetowego w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 12. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 13. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniony jest na stronie Sklepu Internetowego, tj. pod adresem internetowym: www.fireprotection24.eu/regulamin , w sposób umożliwiający jego zapisanie i przechowywanie oraz odtwarzanie na urządzeniu Usługobiorcy.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Sklepu Internetowego lub powstające w związku z tym korzystaniem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego udostępnienia w Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługodawca prześle Usługobiorcy zmienioną treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e mail. Ponadto przy najbliższym zalogowaniu się do Konta Klienta, Usługobiorca zostanie poproszony o zapoznanie się ze zmienioną treścią Regulaminu oraz ich akceptację. Akceptacja zmienionej treści Regulaminu jest wymagana w celu dalszej możliwości korzystania z Usług Świadczonych przez Usługodawcę Drogą Elektroniczną. W przypadku gdy Usługobiorca korzysta z usługi "newsletter", brak niezwłocznej odpowiedzi (obejmującej oświadczenie Usługobiorcy o rezygnacji z usługi "newsletter") na wskazaną wyżej wiadomość e-mail zawierającą zmienioną treść Regulaminu, oznacza akceptację postanowień zmienionego Regulaminu odnoszących się do usługi "newsletter".