§1 Cel, zakres regulacji oraz obowiązywanie OWS

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, mają na celu uregulowanie wzajemnych praw
  i obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez FIRE PROTECTION 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowice 41-400, ul. Partyzantów 7, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000550917, z kapitałem zakładowym 5.000,00 zł, o numerze NIP: 6322012555 oraz numerze REGON: 361296707, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. OWS obowiązują zawierających ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zwanych dalej Kupującymi, z wyłączeniem konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą i określają wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego. Odstępstwo od stosowania OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami umowy a OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony umowy.
 4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia oraz dostępne są na stronie internetowej www.fireprotection24.eu/ows . Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją obowiązujących u Sprzedawcy OWS. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 5. Sprzedawcę nie obowiązują żadne zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z OWS, nawet jeśli Sprzedawca nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.
   

§2 Postanowienia ogóle

 1. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych towarów, przeliczników, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości przedstawione przez Sprzedawcę w katalogach, prospektach reklamowych oraz na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Sprzedawca posiada dokumenty zawierające szczegółowe informacje o parametrach technicznych towaru, dokumenty te mogą być zamieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy. Na prośbę Kupującego Sprzedawca może również przesłać Kupującemu powyższe dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Powyższe dokumenty udostępniane są w takim języku w jakim zostały sporządzone.
 2. W zależności od rodzaju towaru, towar sprzedawany jest na sztuki albo ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg).
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za to by dane techniczne, jakość i ilość towaru określone w umowie odpowiadały jego potrzebom. Sprzedawca może udzielić Kupującemu ewentualnej pomocy w doborze rodzaju, parametrów i ilości towaru z punktu widzenia celu ich wykorzystania. Jednakże Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość doboru zamówionego towaru w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.

§3 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z treścią zawartej umowy sprzedaży.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym w dniu odbioru towaru. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości dostarczonego towaru powinny zostać spisane na dokumencie podpisanym przez dostawcę (np. liście przewozowym, dokumencie WZ itp.), a w przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przez pracownika wydającego towar.
 3. Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy ewentualną niezgodność w zakresie ilości wydanego towaru, niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu braków ilościowych. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Sprzedawca powinien, jeżeli wymaga tego Kupujący, potwierdzić dane techniczne towaru dołączając do niego odpis stosownego atestu lub świadectwa jakości, pod warunkiem że Sprzedawca otrzymał powyższe dokumenty od producenta lub dystrybutora towaru. Za sporządzenie takiego odpisu Sprzedawca może naliczyć opłatę zgodnie z obowiązującymi stawkami, o ile strony nie uzgodnią inaczej.
 5. Jeżeli w umowie inaczej nie ustalono, odbiór towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy.
 6. Jeżeli w umowie inaczej nie ustalono, Kupujący zobowiązany jest odebrać towar niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, przy czym przechowywanie towaru może zostać powierzone osobie trzeciej na koszt i ryzyko Kupującego, z zastrzeżeniem innych przysługujących Sprzedawcy praw.
 7. W przypadku realizacji dostawy do Kupującego transportem Sprzedawcy, Kupujący ma obowiązek zapewnić możliwość dojazdu do miejsca rozładunku samochodom ciężarowym, zapewnić sprzęt i ludzi do rozładunku oraz sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w towarze oraz opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Kupującego z powyższych obowiązków. W szczególności Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego postoju.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie realizacji umowy a termin realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności: nieterminowej dostawy towaru przez kontrahentów Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, w tym opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
 9. W razie opóźnień w zapłatach za towar przez Kupującego oraz nie dokonania w terminie odbioru towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania realizacji kolejnych zamówień do czasu uiszczenia wszystkich zaległych płatności lub odbioru towaru.

§4 Ceny, warunki płatności oraz dostawy towaru

 1. Podawane przez Sprzedawcę ceny towarów są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług, chyba że w umowie ustalono inaczej. Cena netto towaru zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 2. Ewentualne koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia, obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 3. Kupujący ma obowiązek zapłacić za zamówiony towar w sposób oraz w terminie określonym w fakturze VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
 4. Złożenie przez Kupującego ewentualnego zawiadomienia o wadach towaru lub zgłoszenie zastrzeżeń co do ilości towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku uregulowania w terminie płatności wynikających z wystawionych faktur VAT.
 5. W przypadku uregulowania płatności po terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej oraz uprawniony jest do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, innych roszczeń przysługujących Sprzedającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, jak również wszelkich innych kosztów związanych z windykacją tej należności.
 6. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu dokonania przez Kupującego zapłaty całej ceny sprzedaży.
 7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego od chwili wydania mu towaru, a w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika, z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
 8. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika, Sprzedawca zapewnia opakowanie towaru adekwatne do środka transportu, którym towar będzie dostarczany. Koszty opakowania zawarte są w kosztach dostawy towaru.
 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny sprzedaży, przekraczającego 30 dni w stosunku do terminu zapłaty ustalonego zgodnie z § 5 ust. 3 OWS, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu na zapłatę, w terminie 3 miesięcy od momentu zaistnienia powyższych okoliczności. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłączają jakichkolwiek innych uprawnień Sprzedawcy związanych z opóźnieniem w zapłacie ceny sprzedaży, które sprzedawca może wykonywać niezależnie od siebie.

§5 Gwarancja

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za sprzedane towary jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 K.c.
 2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na sprzedane towary na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
 4. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem jakościowym w dniu odbioru towaru. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości dostarczonego towaru powinny zostać spisane na dokumencie podpisanym przez dostawcę (np. liście przewozowym, dokumencie WZ), a w przypadku odbioru w siedzibie Sprzedawcy przez pracownika wydającego towar.
 5. Kupujący obowiązany jest zgłosić wadę towaru w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia wydania towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
 6. Okres gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę wynosi 1 rok od dnia wydania towaru. Gwarancją objęte są wady towaru zgłoszone przez Kupującego w okresie gwarancji.
 7. Do zgłoszenia wady Kupujący obowiązany jest dołączyć dokument wskazany w ust. 4 oraz dokument potwierdzający zakupienie towaru od Sprzedawcy.
 8. W każdym przypadku zgłoszenia wady towaru, na żądanie Sprzedawcy Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Sprzedawcy zdjęć wadliwego towaru oraz szczegółowego opisu wady. Sprzedawca może zażądać od Kupującego dalszych zdjęć lub informacji w przypadku, gdy przesłane przez Kupującego zdjęcia lub informacje nie pozwalają na rozstrzygnięcie zgłoszenia wady towaru. Zdjęcia wadliwego towaru oraz opis wady mogą zostać przesłane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 9. Wadliwy towar powinien być udostępniony Sprzedawcy w formie nieprzetworzonej i umożliwiającej dokonanie oględzin i badań. Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć towar przed dalszym przetworzeniem lub utratą wartości do czasu rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszenia wady towaru. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący obowiązany jest przekazać próbkę wadliwego towaru.
 10. W przypadku uznania zgłoszenia wady za uzasadnione Sprzedawca może według swego uznania usunąć wadę poprzez wymianę towaru na nowy, wolny od wad lub poprzez usunięcie wady towaru. Wymiana towaru na nowy, wolny od wad lub usunięcie wady wyczerpuje roszczenia Kupującego z tytułu usuniętej wady towaru. W szczególności w takim przypadku Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Kupującego w związku z wadliwością towaru.
 11. Kupujący może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny w przypadku gdy pomimo ujawnionej wady zdecydowany jest zatrzymać towar. Obniżenie ceny towaru wyczerpuje roszczenia Kupującego z tytułu wady towaru.
 12. Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wady towaru powiadomić Kupującego o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia. Czas ten może być wydłużony, jeżeli będzie tego wymagało przeprowadzenie badań i ekspertyz lub jeżeli rozpatrzenie zgłoszenia wymaga przesłania przez Kupującego zdjęć wadliwego towaru oraz szczegółowego opisu wady, o których stanowi ust. 8. W takim przypadku bieg terminu na powiadomienie Kupującego o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia ulega zawieszeniu do czasu uzyskania przez Sprzedawcę ostatecznych wyników przeprowadzonych badań i ekspertyz lub otrzymania od Kupującego zdjęć wadliwego towaru oraz szczegółowego opisu wady.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe podane przez Kupującego przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane w celu wykonania umowy sprzedaży podmiotom, za pośrednictwem których towar dostarczany jest Kupującemu.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do skutecznego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży towaru.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz podmioty z nim powiązane jego danych osobowych w celach marketingowych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w nin. paragrafie zastosowanie znajdują postanowienia § 6 i 7 Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.fireprotection24.eu/regulamin

§7 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej nazwy, siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji oraz numeru telefonu. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na dotychczasowy adres uważane są za skuteczne, a Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu doręczenia korespondencji lub towaru na dotychczasowy adres.
 2. W razie jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.
 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWS nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 4. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. Kupujący, zawierając umowę, akceptuje OWS.